O nas

Polecamy zapoznać się z ofertą zajęć, warsztatów, szkoleń i konsultacji dla Rodziców, Dzieci i Nauczycieli na rok szkolny 2022/23:

 OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2022/23

Пропозиція занять, семінарів, тренінгів та консультацій для батьків, дітей та вчителів на 2022/23 навчальний рік

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczymy zarówno na terenie poradni, jak i w przedszkolach, szkołach i placówkach w obrębie dzielnicy Polesie.

Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę – psychologów, pedagogów i logopedów, w tym oligofrenopedagogów, surdopedagogów, neurologopedów, psychoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, behawiorystów i mediatorów.

W pracy profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznej stosujemy szeroki
wachlarz metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Nasi pracownicy biorą udział jako prelegenci na różnego rodzaju konferencjach i publikują w wydawnictwach oświatowych.

Jesteśmy współorganizatorami Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Organizujemy we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi konferencje dotyczące kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Współpracujemy także z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Łódzkim Centrum doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, młodzieży ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Pomocą obejmujemy dzieci od momentu ich urodzenia do ukończenia szkoły podstawowej.

Poradnia wspiera przedszkola, szkoły i placówki w zakresie działań związanych z kształceniem i wychowaniem oraz doradza w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Zadania realizowane są poprzez:

I. Diagnozowanie dzieci i młodzież w zakresie:

 • wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych,
 • trudności w nauce,
 • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja rozwojowa),
 • trudności wychowawczych dzieci i młodzieży,
 • zaburzeń mowy i umiejętności komunikacyjnych,
 • specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

II. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie:

 • indywidualnej terapii psychologicznej dla dzieci z zaburzeniami emocji i zachowania,
 • terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci:
  • z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
  • z trudnościami w uczeniu się matematyki,
  • z obniżonymi umiejętnościami grafomotorycznymi,
 • indywidualnej terapii logopedycznej (kształtowanie mowy u małych dzieci, wady wymowy, zaburzenia mowy u dzieci ze schorzeniami centralnego układu nerwowego),
 • zajęć grupowych wspierających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci (dla dzieci szkolnych i przedszkolnych),
 • zajęć grupowych dla dzieci nieśmiałych, niepewnych siebie,
 • zajęć rozwijających grafomotorykę oraz percepcję wzrokową i słuchową.

III. Spotkania instruktażowo-konsultacyjne dla rodziców i dzieci dotyczące:

 • problemów grafomotorycznych,
 • wspierania rozwoju emocjonalnego,
 • trudności w uczeniu się,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • pomocy psychologicznej,
 • rozwoju mowy dziecka – po badaniach przesiewowych,
 • jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci – grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych,
 • trudności w uczeniu się (w tym dysleksji),
 • wspierania rozwoju dziecka,
 • pomocy psychologicznej,
 • instruktażu do gier matematycznych,

oraz warsztaty:

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców

IV. Wspieranie szkół w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, a także współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w szkołach.

Serdecznie zapraszamy do Poradni i skorzystania z naszych usług.

KADRA PEDAGOGICZNA PORADNI

Barbara Łaska DYREKTOR PORADNI – nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, oligofrenopedagog i surdopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i przedsiębiorczości. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie coachingu i zarządzania oświatą. Przez 12 lat pracowała w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, a następnie 19 lat na stanowisku wizytatora i starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty w Łodzi. W Kuratorium była koordynatorem kształcenia integracyjnego, kształcenia specjalnego i edukacji włączającej oraz nadzorowała szkoły i placówki specjalne. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli (prowadziła szkolenia dla kandydatów na ekspertów i dla przewodniczących komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych). Lider Zmian w projekcie MEN „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” i ekspert MEN do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Szkoła dla Wszystkich”. Czynny egzaminator OKE (od wielu lat przewodniczy zespołowi egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminacyjne uczniów gimnazjum w części matematycznej). Zastępca przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli powołanej przez Wojewodę Łódzkiego. Opracowywała materiały szkoleniowe, organizowała konferencje wojewódzkie, była prelegentem i szkoliła nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół i placówek, wizytatorów, lekarzy, policjantów, przedstawicieli organów prowadzących, konsultantów i doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego oraz nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa, wychowania i profilaktyki w szkole (min. 4000 osób). Była kierownikiem studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki i wykładowcą na studiach dziennych i podyplomowych. Jest członkiem Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”.

Joanna Kocot WICEDYREKTOR PORADNI – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z zakresu edukacji specjalnej z pedagogiką wspierającą, jak również liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci oraz młodzieży. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji jako koordynator akcji „Czytamy razem”.

PSYCHOLODZY

Dominika Buczyńska – psycholog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia psychologiczne, specjalność psychologia doradztwa zawodowego i organizacji. doskonali się w diagnozowaniu dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej. Prowadzi pomoc psychologiczną w zakresie: zaburzeń zachowania i emocji, problemów wychowawczych, konfliktów rówieśniczych, rozwiązywania konfliktów w grupie, adaptacji do nowego środowiska szkolnego. Prowadzi zajęcia w szkołach oraz udziela porad dla rodziców i nauczycieli. Prowadzi pomoc psychologiczną w zakresie problemów z nauką, zajęcia warsztatowe na terenie szkół, spotkania z młodzieżą z problemami emocjonalnymi, rówieśniczymi i agresją. Edukuje rodziców i nauczycieli w tym zakresie. Prowadzi warsztaty z rodzicami w przedszkolach. Poszerza warsztat pracy oraz zdobywa doświadczenie psychologiczne.

Jacek Buczyński – psycholog, doradca zawodowy I stopnia, nauczyciel mianowany. Absolwent studiów doktoranckich – w 2003r. Ukończył dodatkowo kursy doskonalące z zakresu psychologii klinicznej i doradztwa zawodowego. Prowadzi pomoc psychologiczną w zakresie: zaburzeń zachowania i emocji, problemów wychowawczych, konfliktów rówieśniczych, rozwiązywania konfliktów w grupie, adaptacji do nowego środowiska szkolnego. Prowadzi zajęcia w szkołach oraz udziela porad z zakresu wyboru przyszłej szkoły i zawodu. Prowadzi pomoc psychologiczną w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży, zajęcia warsztatowe na terenie szkół, spotkania z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem. Współpracuje i edukuje rodziców i nauczycieli w tym zakresie.

Marta Cieplucha – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz doradztwa zawodowego, Studium rozwijania zdolności twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w psychologii wychowawczej i psychologii rodziny. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży oraz Szkołę dla Rodziców.

Paulina Czesnoić – psycholog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia o specjalizacji psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest mediatorem rodzinnym. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera), w którym to kierunku ukończyła studia podyplomowe. Jest także nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w nurcie metodyki Marii Montessori. Prowadzi treningi zastępowania agresji (ART) i treningi umiejętności społecznych, a także pomoc psychologiczną w zakresie zaburzeń zachowania i emocji, konfliktów rówieśniczych, kryzysów rodzinnych oraz trudności w nauce. Pracuje z rodzicami (zwłaszcza dzieci przedszkolnych), edukując ich w zakresie behawioralnych metod wychowania. Współpracuje z przedszkolami i szkołami prowadząc zajęcia psychoedukacyjne oraz poradnictwo dla nauczycieli.

Daria Klepacz – psycholog, nauczyciel początkujący. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna. Swoje doświadczenie zdobywała jako terapeutka środowiskowa dzieci i młodzieży. Pracowała również jako trenerka, rozwijając u dzieci myślenie logiczne, wyobraźnię przestrzenną oraz doskonaląc zdolności matematyczne m.in. poprzez układanie kostki Rubika oraz liczenie na liczydle chińskim. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i kursach. Jest zwolenniczką Pozytywnej Dyscypliny, bierze udział w webinarach i szkoleniach z tego zakresu. W Poradni zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży oraz wsparciem psychologicznym dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Aneta Koliczkowska – psycholog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła 4-letnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej uzyskując certyfikat psychoterapeuty oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie: zaburzeń emocjonalnych i zachowania, konfliktów rówieśniczych, budowania prawidłowej samooceny i radzenia sobie z trudnościami. Prowadzi także terapię rodzinną oraz poradnictwo dla rodziców. Współpracuje z przedszkolami i szkołami prowadząc zajęcia psychoedukacyjne oraz poradnictwo dla nauczycieli.

PEDAGODZY

Marta Grąbkowska – pedagog, nauczyciel mianowany. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oraz liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Na terenie Poradni prowadzi diagnozę problemów szkolnych i wychowawczych, zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z problemami w pisaniu i czytaniu oraz grupowe zajęcia treningu ortograficznego. Prowadzi również zajęcia wspierające rozwój dzieci na terenie przedszkoli oraz zajęcia z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym na terenie szkół. Specjalizuje się w problematyce rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Udziela wsparcia dzieciom i ich rodzicom, współpracuje z przedszkolami pomagając w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.

Marta Jabłońska – pedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz studia podyplomowe na kierunkach terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika oraz wiele kursów dotyczących m.in. terapii i diagnozy pedagogicznej, mutyzmu wybiórczego, czy metod pracy ze złością dzieci. W poradni zajmuje się diagnozą trudności w nauce dzieci i młodzieży, prowadzeniem terapii pedagogicznych indywidualnych i grupowych, wspierających rozwój umiejętności czytania i pisania. Współpracuje z przedszkolami, prowadząc konsultacje, warsztaty dla rodziców w tematyce gotowości szkolnej, pomaga także w rozwiązywaniu różnorodnych problemów emocjonalnych i wychowawczych.

Oliwia Kołodziejska – pedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika oraz szkolenia z zakresu diagnozy dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu oraz treningi ortograficzne, a także zajęcia wspierające rozwój dzieci na terenie przedszkoli. Udziela wsparcia pedagogicznego nauczycielom oraz rodzicom.

Maciej Kuliberda – pedagog, nauczyciel mianowany. Ukończył studia podyplomowe z zakresu profilaktyki uzależnień oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy, terapii oraz rozwijania kreatywności. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych. Specjalizuje się w problematyce związanej z nauką matematyki. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla uczniów z trudnościami w nauce, zajęcia dla dzieci zdolnych. Udziela wsparcia pedagogicznego dla rodziców i nauczycieli na terenie przedszkoli i szkół.

Kinga Niewiadomska – pedagog, nauczyciel kontraktowy, pedagog edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy, edukacji, terapii i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, terapii pedagogicznej oraz liczne kursy i szkolenia, m.in. komunikacji alternatywnej i wspomagającej, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zdobywała doświadczenie zawodowe będąc wychowawcą klas 1-3, prowadząc terapię indywidulaną i grupową dzieci ze spektrum autyzmu oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami szkolnymi i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. W poradni zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych dzieci na różnych etapach edukacyjnych, udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom.

Rafał Osiński – pedagog, nauczyciel mianowany. Ukończył studia podyplomowe z zakresu poradnictwa psychospołecznego i pomocy terapeutycznej rodzinie, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, szkolenie dla mediatorów, a także szkolenia doskonalące dotyczące pomocy rodzinom doświadczającym różnych problemów życiowych. Specjalizuje się w pomocy rodzicom i nastolatkom. Prowadzi spotkania (indywidualne i rodzinne) w zakresie porozumiewania się, przełamywania niekorzystnych schematów w postępowaniu, rozwiązywania trudności wychowawczych. Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla uczniów dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, uczuć w okresie dorastania, przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, psychomanipulacji, uzależnieniom. Prowadzi również zajęcia dla nauczycieli.

Magdalena Pabijanek – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii w oświacie, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oraz liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w problematyce dysleksji rozwojowej. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, treningi ortograficzne oraz zajęcia dla dzieci z problemami emocjonalnymi i Szkołę dla Rodziców. Prowadzi również zajęcia wspierające rozwój dzieci na terenie przedszkoli oraz zajęcia z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym na terenie szkół. Pracuje głównie w nurcie systemowym oraz holistycznym angażując do współpracy rodziców.

Anna Popławska – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej oraz różnorodne kursy doskonalące z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą. Na terenie Poradni prowadzi diagnozę problemów szkolnych i wychowawczych, zajęcia indywidualne dla dzieci z problemami w pisaniu i czytaniu, grupowe zajęcia treningu ortograficznego. Specjalizuje się w problemach wieku dorastania, prowadzi socjoterapię, porady, konsultacje, udziela wsparcia młodzieży i rodzicom nastolatków. Współpracuje z przedszkolami i szkołami pomagając w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki niedostosowania społecznego.

Beata Szymczak – pedagog, nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja Pomoc Dziecku i Rodzinie, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą, a także liczne szkolenia warsztatowe dotyczące diagnozy i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym m. in. z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, z Zespołem Aspergera i niepełnosprawnych intelektualnie. Przez wiele lat była dyrektorem w przedszkolu specjalnym i w szkole specjalnej. Prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Obecnie jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli powołanej przez Wojewodę Łódzkiego. W poradni prowadzi diagnozę i terapię małych dzieci (0-7 lat) oraz dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi (problemy w czytaniu, pisaniu, z matematyką). Wspiera rodziców, szkoły i przedszkola w rozwiązywaniu pojawiających się trudności i problemów.

LOGOPEDZI

Joanna Madecka-Wójtowicz – logopeda, pedagog, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz różne kursy doskonalące w tej dziedzinie. Zajmuje się diagnozą i terapią różnych zaburzeń mowy u dzieci. Udziela konsultacji oraz prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców dzieci przedszkolnych.

Anna Podhalicz – logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe oraz kursy doskonalące w zakresie logopedii. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. Współpracuje z psychologami, pedagogami oraz lekarzami różnych specjalności. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Patrycja Pokorska – logopeda, neurologopeda, nauczyciel kontraktowy. Stale podnosi swoje kwalifikacje, aby w swojej pracy korzystać z najnowszych doniesień naukowych. W obrębie jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują zagadnienia dotyczące trudności w nabywaniu języka przez dzieci oraz wczesna stymulacja językowa. W poradni zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń mowy u dzieci w każdym wieku a także działaniami profilaktycznymi.

Agata Socha – logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii. W poradni zajmuje się diagnozowaniem i terapią wad wymowy dzieci w każdym wieku.

Ewa Szafraniec –logopeda i psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii szkolnej oraz logopedii ogólnej, a także liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii z zakresu psychologii i logopedii. Ukończyła kurs kwalifikacyjny oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. Specjalizuje się w problematyce głębokich zaburzeń mowy. Prowadzi terapię indywidualną dzieci ze znacznie opóźnionym rozwojem mowy oraz dzieci z chorobami centralnego układu nerwowego wykorzystując wiedzę i umiejętności psychologa i logopedy zawsze angażując do współpracy rodziców. Autorka publikacji w czasopismach naukowych. Współpracuje z lokalną prasą w zakresie dotyczącym problematyki edukacji. Wpisana na listę ekspertów MEN.

Lidia Ostrowska-Nawarycz LEKARZ

Adres

ul. Kopernika 40
90-552 Łódź

Kontakt