RODO

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi
90-552 Łódź, ul. Kopernika 40
tel. 42/6371608; tel./fax 42/6370631
email: kontakt@ppp5.elodz.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych dziecka, pełnoletniego ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) obowiązujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi.

1. Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo oraz przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 z siedzibą w Łodzi (dalej: Poradnia) reprezentowana przez Dyrektora.

2. Pan Jacek Metrycki, Inspektor ochrony danych w Poradni jest dostępny pod adresem e-mail: iod.ppp5@cuwo.lodz.pl lub numerem telefonu: 514 128 920

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię jest zgodne z prawem ze względów związanych z ważnym interesem publicznym oraz koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją zadań podejmowanych w celu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także dla zapewnienia rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz w celu wspomagania przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Powyższe cele wynikają z przepisów prawa, a zwłaszcza z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz w szczególności z przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej a także przepisów aktów wykonawczych, w tym rozporządzeń: w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych, w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Poradnię może być także dobrowolna zgoda udzielona przez Państwa na ich przetwarzanie, która może być w dowolnym momencie i w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie, wycofana za pośrednictwem Poradni bądź Inspektora ochrony danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnie jest nieodpłatne a podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ustawowych i statutowych zadań Poradni. Natomiast podanie danych osobowych objętych obowiązkiem ustawowym jest obligatoryjne a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji ww. zadań Poradni.

6. Odbiorcą danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są:
a) pracownicy Poradni upoważnieni do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych,
b) organy władzy publicznej, organy nadzoru, a także podmioty współpracujące z Poradnią w związku z organizowaną i udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
c) podmioty współpracujące z Poradnią, w zakresie obsługi technicznej, informatycznej, organizacyjnej administracyjnej lub prawnej niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Poradni, w tym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

7. Za pośrednictwem Poradni bądź Inspektora ochrony danych, zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w treści art. 15-21 RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu względem Poradni:
a) prawo dostępu do treści danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Poradnię, przysługuje Państwu także prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, zgodnie z zasadami określonymi w treści art. 77 RODO.

9. W zależności od celu oraz podstawy prawnej, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to niezbędne dla realizacji celu do jakiego zostały zgromadzone, a po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie niezbędnym przewidzianym w Instrukcji kancelaryjnej Poradni oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.

10. Podczas przetwarzania, Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania i nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Adres

ul. Kopernika 40
90-552 Łódź

Kontakt