O nas

Polecamy zapoznać się z ofertą zajęć, warsztatów, szkoleń i konsultacji dla Rodziców, Dzieci i Nauczycieli na rok szkolny 2022/23:

OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2022/23

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczymy zarówno na terenie poradni, jak i w przedszkolach, szkołach i placówkach w obrębie dzielnicy Polesie.

Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę – psychologów, pedagogów i logopedów, w tym oligofrenopedagogów, surdopedagogów, neurologopedów, psychoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, behawiorystów i mediatorów.

W pracy profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznej stosujemy szeroki
wachlarz metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Nasi pracownicy biorą udział jako prelegenci na różnego rodzaju konferencjach i publikują w wydawnictwach oświatowych.

Jesteśmy współorganizatorami Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Organizujemy we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi konferencje dotyczące kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Współpracujemy także z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Łódzkim Centrum doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, młodzieży ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Pomocą obejmujemy dzieci od momentu ich urodzenia do ukończenia szkoły podstawowej.

Poradnia wspiera przedszkola, szkoły i placówki w zakresie działań związanych z kształceniem i wychowaniem oraz doradza w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Zadania realizowane są poprzez:

I. Diagnozowanie dzieci i młodzież w zakresie:

 • wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych,
 • trudności w nauce,
 • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja rozwojowa),
 • trudności wychowawczych dzieci i młodzieży,
 • zaburzeń mowy i umiejętności komunikacyjnych,
 • specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • ryzyka występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego.

II. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie:

 • indywidualnej terapii psychologicznej dla dzieci z zaburzeniami emocji i zachowania,
 • terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci:
  • z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
  • z trudnościami w uczeniu się matematyki,
  • z obniżonymi umiejętnościami grafomotorycznymi,
 • indywidualnej terapii logopedycznej (kształtowanie mowy u małych dzieci, wady wymowy, zaburzenia mowy u dzieci ze schorzeniami centralnego układu nerwowego),
 • zajęć grupowych wspierających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci (dla dzieci szkolnych i przedszkolnych),
 • zajęć grupowych dla dzieci nieśmiałych, niepewnych siebie,
 • zajęć rozwijających grafomotorykę oraz percepcję wzrokową i słuchową.

III. Spotkania instruktażowo-konsultacyjne dla rodziców i dzieci dotyczące:

 • problemów grafomotorycznych,
 • wspierania rozwoju emocjonalnego,
 • trudności w uczeniu się,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • pomocy psychologicznej,
 • rozwoju mowy dziecka – po badaniach przesiewowych,
 • jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci – grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych,
 • trudności w uczeniu się (w tym dysleksji),
 • wspierania rozwoju dziecka,
 • pomocy psychologicznej,
 • instruktażu do gier matematycznych,

oraz warsztaty:

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców

IV. Wspieranie szkół w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, a także współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w szkołach.

Serdecznie zapraszamy do Poradni i skorzystania z naszych usług.

Adres

ul. Kopernika 40
90-552 Łódź

Kontakt